MILJÖPOLICY

Ansvarig person:                         Linus Hilmgård
Godkänd av:                                 Styrelsen för FHR Parts AB

 SYFTET MED MILJÖPOLICYN

Syftet med denna miljöpolicy är att förse organisationen med ett ramverk för företagets miljö­arbete. Miljöpolicyn specificerar krav som gör det möjligt för FHR Trading AB (”FHR”) att uppnå de avsedda resultat som man sätter upp för sitt miljöledningssystem. Att uppnå balans mellan miljö, samhälle och ekonomi är väsentligt för att nutida behov ska kunna uppfyllas utan att kommande generationers möjligheter att uppfylla sina behov påverkas negativt. Vi på FHR är måna om att bidra till att framtida generationer ska få förutsättningar att leva produktiva och meningsfulla liv.

Enligt en artikel publicerad 2018 i Journal of Cleaner Production[1] så kommer informations­teknik att bidra med 14% av de totala koldioxidutsläppen år 2040 gentemot bara 1% år 2007.[2] Det motsvarar mer än hälften av dagens utsläpp från transportsektorn. Forskarna menar också att mobiltelefoner år 2020 kommer att bidra med mer koldioxidutsläpp än övriga klientenheter såsom stationära och bärbara datorer.

Att bygga en smartphone från grunden utgör mellan 85% och 95% av dess totala koldioxidutsläpp de första två åren av dess livscykel. Brytningen av metaller och andra mineraler står för en stor del av de utsläppen.

Här kommer vi på FHR in i bilden. Vi vill verka för att bidra till en cirkulär ekonomi. Genom att förlänga livscykeln hos mobiltelefoner med rekondition­ering och återförsäljning kan vi utöka mobiltelefonens livs­längd väsentligt och minska den negativa miljöpåverkan som nytill­verkningen av mobiltelefoner innebär. Vår Miljöpolicy är därför mer än ett dött doku­ment, den är hela vår verksamhet. Syftet med vår Miljöpolicy är att förändra rådande affärsmetoder. Inte bara för miljöns skull utan också till gagn för våra kunder som kan sänka deras IT-kostnader.


[1] Assessing ICT global emissions footprint: Trends to 2040 & recommendations, Journal of Cleaner Production, Volume 177, 2018, s. 448-463:

[2] Procent av de totala utsläppen 2016.

FÖRETAGSPRESENTATION

FHR är ett bolag som grundades 2012 och som sedan dess bedrivit handel med mobiltelefoner och mobiltelefontillbehör mot professionella kunder. FHR är idag en av de största leverantörerna i Sverige av reservdelar till Apple produkter. Vi bedriver främst verksamhet på den Nordiska marknaden med viss närvaro på den europeiska marknaden.  En stor del av den verksam­het som FHR bedriver består i att rekonditionera mobila enheter i form av mobiltelefoner och surfplattor inom affärsområdet Product Life Extension.

Vi på FHR brinner för cirkulär ekonomi och vill bidra till att rekonditionera så många mobila enheter som möjligt. Allt i enlighet med tanken att det är bättre för miljön med återanvändning än återvinning.[1] Man skulle kunna beskriva en idealisk produktlivscykel för en mobil enhet enligt följande:

[1] Se t.ex. “Solving the E-Waste Problem”, Step Green Paper, 2016-01-07.

FHR är verksamt avseende hantering av mobila enheter inom områdena fyra och fem, det vill säga uppsamling, sortering och rekonditionering. Genom att kapa processen i steg fem och återföra den rekonditionerade enheten till steg tre sluter vi cirkeln tillfälligt. När det inte går och i det sista steget återvinning och avfalls­hantering så samarbetar vi med externa leverantörer.

IMPLEMENTERING OCH OMFATTNING AV MILJÖPOLICYN

Ledningen ansvarar för att implementera denna Miljöpolicy och arbetar aktivt med miljö­ledningen av organisationen. Detta innebär konkret att bland andra åtgärder så upprätthålls Miljö­policyn som ett levande dokument. Miljöpolicyn kommuniceras inom organisationen och hålls tillgänglig i nödvändig utsträckning för kunder och leverantörer.

Denna Miljöpolicy omfattar all bolagets interna verksamhet och bolaget söker att så långt det är möjligt att påverka externa aktörer i enlighet med vad som beskrivs nedan. FHR åtar sig härvid att följa de bindande krav som ställs på verksamheten och att aktivt upprätthålla kunskap om dessa krav inom organisationen.

PDCA-CYKELN

FHR arbetar med en PDCA-cykel där vi planerar, genomför och följer upp arbetet med miljö­policyn inom organisationen men även gentemot externa intressenter. Ytterst ansvarig för miljö­policyn är styrelsen och det operativa ansvar

et bärs av vd Andreas Cermak.

Planering: vi planerar just nu ett omfattande projekt avse­ende beräkningen av vår inverkan på mobila enheters livslängd som vi kallar för ”Livscykelprojektet”. Inom ramen för detta projekt avser vi att fram mätvärden för hur vi påverkar miljön genom vår verksamhet och särskilt vad gäller koldioxidutsläpp samt brytning av metaller och mineraler.

Genomföring: FHR är en platt organisation där miljö­arbetet är en del av vardagen. Det är helt enkelt vad vi gör. Ledningen ansvarar för att planerade projekt och åtgärder genomförs men på det stora hela arbetar vi som –––

LIVSCYKELBEDÖMNINGAR

FHR befinner sig i planeringsfasen av Livscykelprojektet som ska beräkna vår nettoeffekt i livscykeln av mobiltelefoner, surfplattor och komponenter men även för verksamheten i stort. Projektet är avsett att genomföras under 2019 och ska när det är klart ge underlag i form av mätbara data för det fortsatta miljöarbetet. 

 Detta avser vi att göra genom att skapa modeller för: tillverkningsfasen av de vanligaste enheterna och komponenterna; hantering av kasserade komponenter; påverkan av transporter och vår inverkan på enheters livslängd. Efter att ha samlat in data om produktion, produkternas livslängd, transport och avfallshantering har vi för avsikt att samköra dessa med data om coltan- och koboltbrytning samt data om växthusgasutsläpp och på så vis producera specifika mätbara värden på vilka vi kan ställa krav i det fortsatta miljöarbetet.

 Livscykelprojektet befinner sig för tillfället på planeringsstadiet och Andreas Cermak i egenskap av vd för FHR är ansvarig för projektets utveckling. Ekonomifunktionen kommer att vara starkt involverad i att ta fram en mall för kontinuerlig rapportering av ovanstående värden. Målsätt­ningen är att ta fram konkreta tal för den miljöinverkan som FHR har och att denna ska vara över­väldigande nettopositiv. Med detta kommer vi att få en mätbarhet inte bara i ekonomiska termer men också mätbara mål avseende den påverkan som FHR har på samhälle och miljö.

 Detta ingår som ett led i affärsområdet för Product Life Extension hos FHR. Affärsområdet foku­serar på att rekonditionera och återförsälja mobila enheter för att bidra till en cirkulär ekonomi.

LEVERANTÖRER

Vi söker att samarbeta med våra leverantörer för att även de ska implementera och upprätthålla en miljöpolicy och miljöledningssystem. En del av detta arbete är att när så är möjligt be om speci­fika mätbara värden.

Avseende leverantörer av reservdelar söker FHR så långt som möjligt att våra leverantörer i sin tur ska ställa samma krav som vi ställer på dem gentemot nästa länk i kedjan. Inom ramen för vårt miljöarbete håller vi oss uppdaterade om nyheter i branschen och vad de större leverantörerna såsom Apple och Samsung gör inom hållbarhetsområdet eftersom flertalet enheter härrör från dessa.